Oμιλία Θεοφάνη Μαλκίδη για τη Γενοκτονάι 25 Νοεμβρίου 2016

Kαλωσόρισμα Θεοφάνη Μαλκίδη από τον Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας κ. Κώστα Τσιλφίδη 25 Νοεμβρίου 2016 

oΣεβαστέ πρόεδρε του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο κ.Γεώργιε Μάνιο,

Αγαπητέ Δημοτικέ Σύμβουλε κ. Καρύγιαννη Δημήτρη

Αγαπητή πρόεδρε του Τμήματος συλλόγων της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κ. Μάρθα Χέντυ

Αγαπητέ αντιπρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑ κ. Μιχαηλίδη Στάθη

Αγαπητέ κ. Αντιπρόεδρε της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας κ. Μαντά Νικόλαε

Αγαπητοί πρόεδροι των συλλόγων

ΚΙΛΚΙΣ κ. Τσικουρλή Αλέξανδρε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ κ. Παπαδάκη Γεώργιε

Αγαπητέ πρόεδρε της Αδελφότητάς μας κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη

Aγαπητοί φίλες και φίλοι,

Οι  ταλαιπωρημένες ψυχές των 353.000 σφαγιασθέντων και ηρωϊκά πεσόντων Ελληνοποντίων προγόνων μας αναζητούν δικαίωση!

Η Αναγνώριση της Γενοκτονίας αποτελεί το μεγαλύτερο στόχο για όλο τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Είναι ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ όλων των ποντίων να τιμούμε τη μνήμη των παππούδων μας και να αγωνιζόμαστε συνεχώς για τη δίκαιη αναγνώριση από Δήμους και Κοινοβούλια.

Απευθυνόμενος στους αρνητές της προώθησης αναγνώρισης της Γενοκτονίας και τους θυμίζω ότι εξυπηρετούν ανθελληνικά συμφέροντα.

Η παρουσία του ΗΡΩΑ φίλου μας Θεοφάνη Μαλκίδη στην πόλη του Τορόντο εγγυάται και σηματοδοτεί τη συνέχεια αυτού του αδιάκοπου αγώνα για να αποτίσουμε τιμή και δόξα λοιπόν στους άταφους παππούδες μας, στις βασανισμένες και ατιμασμένες γιαγιάδες μας, στα άψυχα παιδικά κορμάκια που γίναν βορά στα όρνεα και στα άγρια ζώα σε όλους τους αδίκως σφαγιασθέντες και αποθανόντες μετά βασάνων στις εξορίες και στις πορείες  θανάτου.

Ο καθηγητής μας,  δίνει ως άλλος ακρίτας στην ακριτική και πολύπαθη Θράκη το δικό του ωραίο και πατριωτικό αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων.

 Γεν­νημένος στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη α­πό γο­νείς πρό­σφυ­γες α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης.

Εί­ναι δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε,  τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.

 Διασχίζει άμισθα όλα τα μήκη και πλάτη της γης κάνοντας εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.

Οι Αρμένιοι τον τίμησαν το 2009 σε διάλεξη των ελ­λη­νι­κών προ­σφυ­γι­κών σω­μα­τεί­ων και της Αρ­με­νι­κής κοι­νό­τη­τας για τη Γε­νο­κτο­νία, στο κτί­ριο του Ο­Η­Ε στην Νέ­α Υόρ­κη.

Το 2009 επίσης μίλησε για τη Γενοκτονία στην πρώτη κοινή εκδήλωση Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων στη Στοκχόλμη.

Συνέβαλε στην αναγνώριση το επόμενο έτος από το Σουηδικό Κοινοβούλιο.

Τιμήθηκε ως προ­σκεκλημένος του Προέδρου της Δη­μο­κρα­τί­ας της Αρ­με­νί­ας το 2010 και  μί­λη­σε στο Ερεβάν στο Διε­θνές Συ­νέ­δριο για τη Σύμ­βα­ση, την Πρό­λη­ψη και την Κα­τα­στο­λή του Ε­γκλή­μα­τος της Γε­νο­κτο­νί­ας.

Το 2013 προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρμενίων και μίλησε στο Συνέδριό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Τον Απρίλιο του  2015 προσκλήθηκε από τη Δημοκρατία της Αρμενίας για να μιλήσει στο παγκόσμιο φόρουμ για τις Γενοκτονίες, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.
Toν Απρίλιο του  2016 προσκλήθηκε στο  ιστορικής σημασίας πρώτο συνέδριο που έγινε στην Άγκυρα για το Ποντιακό ζήτημα και τη Γενοκτονία.

 Το 2009 πραγ­μα­το­ποί­η­σε τις συ­νο­μι­λί­ες με την ε­πι­τρο­πή του ι­δρύ­μα­τος που εί­ναι υ­πεύ­θυ­νο για τη λει­τουρ­γί­α της ε­λεύ­θε­ρης δια­δι­κτυα­κής ε­γκυ­κλο­παί­δειας wikipedia, το οποί­ο έ­δω­σε την ά­δεια λει­τουρ­γί­ας της wikipedia στην πο­ντια­κή διά­λε­κτο (http//pnt.wikipedia.org)

 Το 2007 ε­πι­με­λή­θη­κε το δι­δα­κτι­κό εγ­χει­ρί­διο του Ρό­ναλ­ντ Λε­βί­τσκι για τη «Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων του Πό­ντου» στην αγ­γλι­κή γλώσ­σα και το 2012 το με­τέ­φρα­σε και στην ελ­λη­νι­κή.

 Για τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στο ζήτημα της ανάδειξης της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, καθώς και  θεμάτων του Ελληνισμού, έ­χει τιμηθεί τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό ό­σο και το ε­ξω­τε­ρι­κό.

 Τα κεί­με­να του Θεοφάνη Μαλ­κί­δη έ­χουν με­τα­φρα­σθεί στην αρ­με­νι­κή, αγ­γλι­κή, γαλ­λι­κή, ιτα­λι­κή, ι­σπα­νι­κή, ρω­σι­κή, τουρ­κι­κή, ρουμανική και αλ­βα­νι­κή γλώσ­σα, ενώ έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα, βιβλία για τη Γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων.

 Είμαι βαθύτατα συγκινημένος που έχω την τιμή να βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που αψηφά τις οχλήσεις των Τούρκικων Προξενείων με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής αλλά και της καριέρας.

 Ο Φάνης μας, τολμά υπογράφει κείμενα, τα μεταφράζει σε διάφορες γλώσσες, υψώνει ανδρίκιο ανάστημα στις Τουρκικές προκλήσεις. Μελετά εξηγεί διδάσκει και διαδίδει άμισθα  τις Κεμαλικές θηριωδίες των Τούρκων εναντίων των Χριστιανικών πληθυσμών.

Για μένα αποτελεί έναν σύγχρονο ήρωα που πορεύεται μόνος του μέσα στο δύσβατο αυτό μονοπάτι.

Η Ποντιακή Ομογένεια πρέπει να τον στηρίζει και να είναι δίπλα του σε αυτό τον αγώνα.

Εμείς Θεοφάνη που αισθανόμαστε πραγματικοί πατριώτες που δε βάζουμε πανω απ’ ΄όλα τα προσωπικά μας συμφέροντα είμαστε περήφανοι για τον ακέραιο χαρακτήρα σου και για το μεγαλειώδες έργο που προσφέρεις.

Είσαι γνήσιος Τραντέλλενας, απλός, καταδεκτικός, χαμηλών τόνων, όμως το έργο σου βάζεις τη σφραγίδα για την αναγνῶριση της γενοκτονίας των Ελλήνων από τους Τούρκους.

Κύριε Καθηγητή Θεοφάνη Μαλκίδη  ο λόγος σε σένα!